loading...
دانلود فایل های پایان نامه

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم با روش کارت امتیازی متوازنBSC

admin بازدید : 115 پنجشنبه 10 تير 1395 نظرات (0)

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم با روش کارت امتیازی متوازنBSC

 

 

استاد راهنما

دکتر عباس عباس پور

 

استاد مشاور

دکتر یحیی مهاجر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 


فهرست مطالب
فصل اول 1
مقدمه 2
1-1: مسئله پژوهش 3
1-2: اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-3: اهداف پژوهش 6
1-3-1: هدف کلی: 6
 1-3-2: اهداف جزئی: 6
1-4:سوال­های پژوهش 6
4-1-1:  سئوال اصلی: 6
4-1-2:سئوال های فرعی: 7
1-5: تعریف نظری و عملی مفاهیم 7
1-5-1: تعریف نظری متغیرها: 7
1-5-2: تعریف عملیاتی متغیر ها: 8
فصل دوم 11
الف: مقدمه 13
ب: مبانی نظری پژوهش 13
2-1: مبنی مفهوم شناسی ارزیابی عملکرد 13
2-1-1: تعریف ارزیابی عملکرد: 13
2-1-2: فواید ارزیابی عملکرد: 14
2-1-3: معایب و مشکلات سیستم های ارزیابی عملکرد 15
2-1-4: بررسی مختصر ارزیابی عملکرد سنتی و نوین و احصاء تفاوت ها 16
2-1-5: تعدادی دیگر از الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان ها 18
2-1-5-1: جایزه دمینگ 18
2-1-5-2: جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدریج 18
2-1-5-3: جایزه کیفیت اروپایی 19
2-2: مبانی مفوم شناسی کارت امتیازی متوازن 19
2-2-1: تعریف کارت امتیازی متوازن 19
2-2-2: بستر شکل گیری کارت امتیازی متوازن 20
2-2-3: روند شکل گیری و تکامل کارت امتیازی متوازن 22
2-2-4: ابعاد کارت امتیازی متوازن 24
2-2-4-1: بعد مالی 24
2-2-4-2: بعد مشتریان 26
2-2-4-3: بعد فرآیند های داخلی: 30
2-2-4-4: بعد رشد و یادگیری 32
2-2-5: رابطه میان چهار منظر کارت امتیازی متوازن 33
2-2-6: توازن در ارزیابی متوازن 34
2-2-7: ویژگی های کارت امتیازی متوازن 35
2-2-8: کارکرد های کارت امتیازی متوازن 37
2-2-9:ارتباط کارت امتیازی متوزان با سایر سیستم ها و روش های ارزیابی عملکرد 39
2-2-10: وجه تمایز ارزیابی عملکرد متوازن در سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی 40
2-2-11: راهبرد و کارت امتیازی متوازن 43
2-2-12: موانع موجود در جهت استقرار کارت امتیازی متوازن 45
2-2-13: نقاط قوت ارزیابی عملکرد از طریق کارت امتیازی متوازن 46
2-2-14: مراحل ساخت کارت امتیازی متوازن 47
ج: پیشینه تجربی پژوهش 49
2-3-1: تحقیقات داخلی 49
2-3-2: تحقیقات خارجی 51
د: چارچوب نظری تحقیق 52
2-4-1: پیاده سازی کارت امتیازی متوازن 53
2-4-2: معرفی شرکت شهرک های صنعتی استان قم و نقشه استراتژی آن 54
فصل سوم 57
مقدمه 58
3-1: روش تحقیق: 58
3-2: جامعه آماری: 58
3-3:روش نمونه گیری 58
3-4: نمونه پژوهش: 59
3-5: ابزار و روش های جمع آوری داده ها 59
3-6: روایی پرسشنامه 60
3-7: پایایی پرسشنامه 61
3-8: روش تجزیه و تحلیل داده ها 61
3-9:  قلمرو پژوهش: 64
فصل چهارم 65
مقدمه 66
4-1: تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی پژوهش 66
4-1-1: جنسیت کارکنان 67
4-1-2: نوع همکاری کارکنان با شرکت شهرک های صنعتی 68
4-1-3 : سطح تحصیلات کارکنان 69
4-1-4: سطح تحصیلات کارکنان بر اساس جنسیت 70
4-2: تجزیه و تحلیل توصیفی  نتایج پژوهش 71
4-2-1: سئوال شماره 1:  آیا عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم در بعد رشد و یادگیری متوازن و قابل قبول است؟ 74
4-2-1-1: بررسی وضعیت هدف “توسعه مدیریت منابع انسانی شرکت” 74
4-2-1-2: بررسی وضعیت هدف “گسترش فرهنگ تعاملات درون سازمانی”. 77
4-2-1-3: بررسی وضعیت هدف” آموزش نیروی انسانی شرکت شهرک های صنعتی” 79
4-2-1-4: بررسی وضعیت هدف ” توسعه دانش و فناوری روز در شرکت “. 82
4-2-2: سئوال شماره 2: آیا عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم در بعد فرایند های داخلی متوازن و قابل قبول است؟ 84
4-2-2-1: بررسی وضعیت هدف ” ایجاد و بهبود فضاهای فیزیکی و زیربنایی “ 85
4-2-2-2: بررسی وضعیت هدف ” نگهداشت منابع انسانی شرکت “. 87
4-2-2-3: بررسی وضعیت هدف” ایجاد امکانات زیست محیطی “ 89
4-2-2-4: بررسی وضعیت هدف “تسریع در به بهره برداری رساندن واحد های صنعتی” 91
4-2-2-5: بررسی وضعیت هدف “افزایش زیر ساخت های دسترسی به منابع مالی”. 94
4-2-2-6: بررسی وضعیت هدف ” توانمند سازی واحد های کوچک صنعتی در بازاریابی” 95
4-2-2-7: بررسی وضعیت هدف “ارتقاء فن آوری در واحد های صنعتی” 98
4-2-2-8: بررسی وضعیت هدف “بهبود فرآیند جذب نیروی انسانی”. 100
4-2-2-9: بررسی وضعیت هدف “هدایت سرمایه گذاری های خصوصی به سوی شهرک ها”. 102
4-2-2-10:بررسی وضعیت هدف “شناسایی متقابل بازار و واحد های صنعتی” 103
 4-2-2-11: بررسی وضعیت هدف  “توسعه منابع در آمد و مدیریت مالی شرکت” 106
4-2-3 سئوال شماره 3:  آیا عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم در بعد مشتریان متوازن و قابل قبول است؟ 110
4-2-3-1: بررسی وضعیت هدف”تسهیل حضور در بازار های خارجی” 110
4-2-3-2: بررسی وضعیت هدف “توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد های صنعتی” 113
4-2-3-3: بررسی وضعیت هدف”فرهنگ سازی و بهبود زمینه های ارتقاء بهره وری” 117
4-2-3-4: بررسی وضعیت هدف “توانمند سازی نهادهای اجتماعی صنعتی” 120
4-2-4 سئوال شماره 4:  آیا عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم در بعد خلق ارزش پایدار متوازن و قابل قبول است؟ 124
4-2-4-1: بررسی وضعیت هدف”بهبود خوشه­های صنعتی” 124
4-2-4-2: بررسی وضعیت هدف “توسعه سرمایه گذاری های صنایع کوچک” 127
4-2-4-3: بررسی هدف “افزایش تعداد کارگاه ها” 128
4-2-4-4: بررسی وضعیت هدف “افزایش واحد های صنعتی” 129
4-2-4-5:بررسی وضعیت هدف”افزایش سطح اشتغال صنعت استان” 130
4-2-5 سئوال اصلی پژوهش:  آیا عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم متوازن و قابل قبول است؟ 132
4-3 خلاصه نتایج 133
فصل پنجم 136
مقدمه: 137
1-5: خلاصه نتایج پژوهش و بحث در مورد آن: 138
5-1-1:بررسی مطلوب و متوازن بودن عملکرد شرکت شهرکت های صنعتی استان قم 138
5-1-2: بررسی مطلوب و متوازن بودن عملکرد شرکت شهرکت های صنعتی استان قم در بعد رشد یاد و یادگیری 139
5-1-3:  بررسی مطلوب و متوازن بودن عملکرد شرکت شهرکت های صنعتی استان قم در بعد فرآیند های داخلی 139
5-1-4: بررسی مطلوب و متوازن بودن عملکرد شرکت شهرکت های صنعتی استان قم در بعد مشتریان 140
5-1-5: بررسی مطلوب و متوازن بودن عملکرد شرکت شهرکت های صنعتی استان قم در بعد خلق ارزش پایدار 141
5-2: پیشنهادات پژوهش 142
5-2-1: پیشنهادات مربوط به بعد رشد و یادگیری 142
5-2-2: پیشنهادات مربوط به بعد فرآیند های داخلی 143
5-2-3: پیشنهادات مربوط به بعد مشتریان 143
5-2-4: پیشنهادات مربوط به بعد خلق ارزش پایدار 144
5-3: محدودیت های پژوهش 144
5-4: پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 145
فهرست منابع 146
پیسوت ها 151
پیوست شماره یک:سنجه های کیفی مورد استفاده در ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم 152
پیوست شماره دو:شاخص های کمی استفاده در ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم 157

 

 

فهرست نمودار ها
نمودار شماره4-1: توزیع فراوانی کارکنان برحسب جنسیت 67
نمودار شماره 4-2: توزیع فراوانی کارکنان بر اساس نوع همکاری 68
نمودار شماره4-3: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سطح تحصیلات 69
نمودار شماره4-4: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنسیت و سطح تحصیلات 70
نمودار شماره 4-5: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توسعه مدیریت منابع انسانی شرکت” 75
نمودار شماره 4-6: وضعیت تحقق شاخص های کمی هدف “توسعه مدیریت منابع انسانی شرکت” 76
نمودار 4-7: وضعیت تحقق هدف “توسعه مدیریت منابع انسانی شرکت” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 77
نمودار شماره4-8 : وضعیت سنجه های کیفی هدف ” گسترش فرهنگ تعاملات درون سازمانی” 78
نمودار شماره 4-9: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” آموزش نیروی انسانی شرکت شهرک های صنعتی” 79
نمودار شماره 4-10: وضعیت شاخص های کمی هدف ” آموزش نیروی انسانی شرکت شهرک های صنعتی “ 80
نمودار 4-11: وضعیت تحقق هدف ” آموزش نیروی انسانی شرکت شهرک های صنعتی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 81
نمودار شماره4-12: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توسعه دانش و فناوری روز در شرکت” 82
نمودار شماره4-13: وضعیت عملکرد شرکت در بعد رشد و یادگیری 84
نمودار شماره4-14: وضعیت شاخص های کمی هدف ” ایجاد و بهبود فضاهای فیزیکی و زیربنایی “ 86
نمودار شماره 4-15: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” نگهداشت منابع انسانی شرکت “ 88
نمودار شماره 4-16: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” ایجاد امکانات زیست محیطی “ 89
نمودار شماره 4-17: وضعیت تحقق هدف شاخص کمی هدف” ایجاد امکانات زیست محیطی “ 90
نمودار شماره4-18: وضعیت تحقق هدف ” ایجاد امکانات زیست محیطی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 91
نمودار شماره 4-19: وضعیت سنجه های کیفی هدف “تسریع در به بهره برداری رساندن واحد های صنعتی” 92
نمودار شماره4-20: وضعیت تحقق هدف “تسریع در به بهره برداری رساندن واحد های صنعتی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 93
نمودار شماره 4-21: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” افزایش زیر ساخت های دسترسی به منابع مالی” 94
نمودار شماره 4-22: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” توانمند سازی واحد های کوچک صنعتی در بازاریابی” 96
نمودار شماره 4-23: وضعیت تحقق هدف شاخص کمی هدف” توانمند سازی واحد های کوچک صنعتی در بازاریابی “ 96
نمودار شماره4-24: وضعیت تحقق هدف ” توانمند سازی واحد های کوچک صنعتی در بازاریابی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 97
نمودار شماره 4-25: وضعیت سنجه های کیفی هدف “ارتقاء فن آوری در واحد های صنعتی” 98
نمودار شماره4-26: وضعیت تحقق هدف ” توانمند سازی واحد های کوچک صنعتی در بازاریابی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 100
نمودار شماره 4-27: وضعیت سنجه های کیفی هدف “بهبود فرآیند جذب نیروی انسانی” 101
نمودارشماره 4-28: وضعیت سنجه های کیفی هدف “هدایت سرمایه گذاری های خصوصی به سوی شهرک ها” 102
نمودار شماره 4-29: وضعیت سنجه های کیفی هدف “شناسایی متقابل بازار و واحد های صنعتی” 104
نمودار شماره 4-30: وضعیت تحقق هدف شاخص کمی هدف”شناسایی متقابل بازار و واحد های صنعتی” 105
نمودار شماره4-31: وضعیت تحقق هدف “شناسایی متقابل بازار و واحد های صنعتی” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 106
نمودار شماره 4-32: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توسعه منابع در آمد و مدیریت مالی شرکت” 107
نمودار شماره4-33: وضعیت تحقق هدف”توسعه منابع در آمد و مدیریت مالی شرکت” بر اساس سنجه های کیفی و  شاخص های کمی 108
نمودار شماره4-34: وضعیت عملکرد شرکت در بعد فرآیند های داخلی 109
نمودار شماره 4-35: میانگین نمرات سنجه های کیفی هدف”تسهیل حضور در بازار های خارجی” 111
نمودار شماره4-36: وضعیت تحقق هدف”تسهیل حضور در بازار های خارجی”  بر اساس سنجه های کیفی و  شاخص های کمی 112
نمودار شماره 4-37: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد های صنعتی” 114
نمودار شماره 4-38: وضعیت تحقق هدف شاخص کمی هدف”توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد های صنعتی” 115
نمودار شماره4-39: وضعیت تحقق هدف”توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد های صنعتی”  بر اساس سنجه های کیفی و  شاخص های کمی 116
شماره 4-40: وضعیت سنجه های کیفی هدف “فرهنگ سازی و بهبود زمینه های ارتقاء بهره وری” 118
نمودار شماره 4-41: وضعیت تحقق هدف شاخص کمی هدف”فرهنگ سازی و بهبود زمینه های ارتقاء بهره وری” 119
نمودار شماره4-42: وضعیت تحقق هدف”توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد های صنعتی”  بر اساس سنجه های کیفی و  شاخص های کمی 120
نمودار شماره4-43: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توانمند سازی نهادهای اجتماعی صنعتی” 121
نمودار شماره4-44: وضعیت تحقق هدف”توانمند سازی نهادهای اجتماعی صنعتی”  بر اساس سنجه های کیفی و  شاخص های کمی 122
نمودار شماره4-45: وضعیت عملکرد شرکت در بعد مشتریان 123
نمودار شماره4-46: وضعیت سنجه های کیفی هدف “بهبود خوشه­های صنعتی” 125
نمودار شماره 4-47: وضعیت تحقق هدف شاخص کمی هدف “بهبود خوشه­های صنعتی” 126
نمودار شماره4-48: وضعیت تحقق هدف”بهبود خوشه­های صنعتی”  بر اساس سنجه های کیفی و  شاخص های کمی 127
نمودار شماره 4-49: وضعیت تحقق هدف شاخص کمی هدف “افزایش تعداد کارگاه ها” 129
نمودار شماره4-50: وضعیت عملکرد شرکت در بعد خلق ارزش افزوده 131
نمودار4-51: وضعیت عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم 132

  

فهرست جداول
جدول2-1: کارت امتیازی سازمان محور در مقابل مشتری محور 29
جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی کارکنان برحسب جنسیت 67
جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی کارکنان بر اساس نوع همکاری 68
جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سطح تحصیلات 69
جدول شماره4-4: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنسیت و سطح تحصیلات 70
جدول شماره 4-5: معرفی ابعاد، اهداف به همراه شاخص ها و سنجه های ارزیابی کننده هر هدف 72
جدول شماره 4-6: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توسعه مدیریت منابع انسانی شرکت” 74
جدول شماره 4-7: وضعیت شاخص های کمی هدف “توسعه مدیریت منابع انسانی شرکت” 75
جدول شماره4-8 وضعیت تحقق هدف “توسعه مدیریت منابع انسانی شرکت” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 76
جدول شماره4-9 : وضعیت سنجه های کیفی هدف ” گسترش فرهنگ تعاملات درون سازمانی” 77
جدول شماره4-10 وضعیت تحقق هدف ” گسترش فرهنگ تعاملات درون سازمانی ” بر اساس سنجه های کیفی و کمی 78
جدول شماره 4-11: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” آموزش نیروی انسانی شرکت شهرک های صنعتی” 79
جدول شماره 4-12: وضعیت شاخص های کمی هدف ” آموزش نیروی انسانی شرکت شهرک های صنعتی “ 80
جدول شماره4-13وضعیت تحقق هدف ” آموزش نیروی انسانی شرکت شهرک های صنعتی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 81
جدول شماره4-14: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” توسعه دانش و فناوری روز در شرکت “ 82
جدول شماره4-15: وضعیت تحقق هدف ” توسعه دانش و فناوری روز در شرکت” بر اساس سنجه های کیفی و کمی 83
جدول شماره4-16: وضعیت عملکرد شرکت در بعد رشد و یادگیری 83
جدول شماره4-17: وضعیت شاخص های کمی هدف ” ایجاد و بهبود فضاهای فیزیکی و زیربنایی “ 85
جدول شماره4-18وضعیت تحقق هدف ” ایجاد و بهبود فضاهای فیزیکی و زیربنایی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 86
جدول شماره 4-19: وضعیت سنجه های کیفی هدف “نگهداشت منابع انسانی شرکت” 87
جدول شماره4-20: وضعیت تحقق هدف ” نگهداشت منابع انسانی شرکت ” بر اساس سنجه های کیفی 88
جدول شماره 4-21: وضعیت سنجه های کیفی هدف “ایجاد امکانات زیست محیطی” 89
جدول شماره 4-22: وضعیت شاخص های کمی هدف ” ایجاد امکانات زیست محیطی “ 89
جدول شماره4-23: وضعیت تحقق هدف ” ایجاد امکانات زیست محیطی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 90
جدول شماره 4-24: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” تسریع در به بهره برداری رساندن واحد های صنعتی “ 91
جدول شماره 4-25: وضعیت شاخص های کمی هدف ” تسریع در به بهره برداری رساندن واحد های صنعتی “ 92
جدول شماره4-26: وضعیت تحقق هدف ” تسریع در به بهره برداری رساندن واحد های صنعتی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 93
جدول شماره 4-27: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” افزایش زیر ساخت های دسترسی به منابع مالی” 94
جدول شماره4-28: وضعیت تحقق هدف “افزایش زیر ساخت های دسترسی به منابع مالی” بر اساس سنجه های کیفی 95
جدول شماره 4-29: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” توانمند سازی واحد های کوچک صنعتی در بازاریابی” 95
جدول شماره 4-30: وضعیت شاخص های کمی هدف ” توانمند سازی واحد های کوچک صنعتی در بازاریابی” 96
جدول شماره4-31: وضعیت تحقق هدف ” توانمند سازی واحد های کوچک صنعتی در بازاریابی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 97
جدول شماره 4-32: وضعیت سنجه های کیفی هدف “ارتقاء فن آوری در واحد های صنعتی” 98
جدول شماره4-33: وضعیت شاخص های کمی هدف “ارتقاء فن آوری در واحد های صنعتی” 99
جدول شماره 4-34: وضعیت تحقق هدف “ارتقاء فن آوری در واحد های صنعتی” 99
جدول شماره 4-35: وضعیت سنجه های کیفی هدف “بهبود فرآیند جذب نیروی انسانی” 100
جدول شماره 4-36: وضعیت تحقق هدف “بهبود فرآیند جذب نیروی انسانی” بر اساس سنجه های کیفی 101
جدول شماره 4-37: وضعیت سنجه های کیفی هدف “هدایت سرمایه گذاری های خصوصی به سوی شهرکها” 102
جدول شماره4-38: وضعیت تحقق هدف “هدایت سرمایه گذاری های خصوصی به سوی شهرک ها” بر اساس سنجه های کیفی 103
جدول شماره 4-39: وضعیت سنجه های کیفی هدف “شناسایی متقابل بازار و واحد های صنعتی” 103
جدول شماره 4-40: وضعیت شاخص های کمی هدف “شناسایی متقابل بازار و واحد های صنعتی” 104
جدول شماره4-41: وضعیت تحقق هدف “شناسایی متقابل بازار و واحد های صنعتی” بر اساس سنجه های کیفی  و شاخص های کمی 105
جدول شماره 4-42: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توسعه منابع در آمد و مدیریت مالی شرکت” 106
جدول شماره 4-43: وضعیت شاخص های کمی هدف “توسعه منابع در آمد و مدیریت مالی شرکت” 107
جدول شماره 4-44: وضعیت تحقق هدف “توسعه منابع در آمد و مدیریت مالی شرکت” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 108
جدول شماره4-45: وضعیت عملکرد شرکت در بعد فرآیند های داخلی 109
جدول شماره .4-46: وضعیت سنجه های کیفی هدف “تسهیل حضور در بازار های خارجی” 110
جدول شماره 4-47: وضعیت شاخص های کمی هدف “تسهیل حضور در بازار های خارجی” 111
جدول شماره4-48: وضعیت تحقق هدف “تسهیل حضور در بازار های خارجی” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص کمی 112
جدول شماره 4-49: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد های صنعتی” 113
جدول شماره 4-50: وضعیت شاخص های کمی هدف “توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد های صنعتی” 114
جدول شماره4-51: وضعیت تحقق هدف “توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد های صنعتی” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 115
جدول شماره 4-52: وضعیت سنجه های کیفی هدف “فرهنگ سازی و بهبود زمینه های ارتقاء بهره وری” 117
جدول شماره4-53: وضعیت شاخص های کمی هدف “فرهنگ سازی و بهبود زمینه های ارتقاء بهره وری” 118
جدول شماره 4-54: وضعیت تحقق هدف “فرهنگ سازی و بهبود زمینه های ارتقاء بهره وری” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 119
جدول شماره4-55: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توانمند سازی نهادهای اجتماعی صنعتی” 120
جدول شماره4-56: وضعیت شاخص های کمی هدف “توانمند سازی نهادهای اجتماعی صنعتی” 121
جدول شماره 4-57: وضعیت تحقق هدف “توانمند سازی نهادهای اجتماعی صنعتی” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 122
جدول شماره4-58: وضعیت عملکرد شرکت در بعد مشتریان 123
جدول شماره4-59: وضعیت سنجه های کیفی هدف “بهبود خوشه­های صنعتی” 124
جدول شماره 4-60: وضعیت شاخص های کمی هدف “بهبود خوشه­های صنعتی” 125
جدول شماره4-61: وضعیت تحقق هدف “بهبود خوشه­های صنعتی”بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی 126
جدول شماره4-62: وضعیت شاخص کمی هدف”توسعه سرمایه گذاری های صنایع کوچک” 127
جدول شماره4-63: وضعیت تحقق هدف “توسعه سرمایه گذاری های صنایع کوچک” شاخص کمی 128
جدول شماره 4-64: وضعیت شاخص های کمی هدف”افزایش تعداد کارگاه ها” 128
جدول شماره4-65: وضعیت تحقق هدف “افزایش تعداد کارگاه ها” شاخص کمی 128
جدول شماره 4-66: وضعیت شاخص کمی هدف”افزایش واحد های صنعتی” 129
جدول شماره4-67: وضعیت تحقق هدف “افزایش واحد های صنعتی” شاخص کمی 130
جدول شماره4-68: وضعیت شاخص کمی هدف “افزایش سطح اشتغال صنعت استان” 130
جدول شماره 4-69: وضعیت تحقق هدف “افزایش سطح اشتغال صنعت استان” شاخص کمی 130
جدول شماره4-70: وضعیت عملکرد شرکت در بعد خلق ارزش پایدار 131
جدول شماره 4-71: وضعیت عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم 132

چکیده:

در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش کارت های امتیازی متوازن عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم بر اساس برنامه راهبردی آن ارزیابی شود. به این منظور پس از مطالعه برنامه راهبردی، 12 هدف استراتژیک شرکت که در حکم CSF ها (شاخص های کلیدی موفقیت) می باشند تعیین و 24 هدف که منجر به تحقق این شاخص های می شوند شناسایی شدند. سپس این اهداف در قالب چهار بعد کارت امتیازی متوازن مورد بررسی در این پژوهش (رشد و یادگیری، فرآیند های داخلی، مشتریان و خلق ارزش پایدار) تقسیم بندی شدند و نقشه استراتژیک شرکت تدوین شد. به منظور ارزیابی این 24 هدف  با استفاده از استراتژی های خرد و شاخص های کمی مندرج در برنامه استراتژیک و ادبیات نظری موجود، مجموعا 117 KPI (شاخص کلیدی عملکرد) شامل 74 سنجه (گویه پرسشنامه) و 43 شاخص کمی تدوین شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به صورت کلی نسبتا مطلوب و متوازن است.

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، برنامه راهبردی، شرکت شهرک های صنعتی استان قم

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 741
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 12
 • آی پی دیروز : 19
 • بازدید امروز : 97
 • باردید دیروز : 39
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 226
 • بازدید ماه : 1,650
 • بازدید سال : 2,523
 • بازدید کلی : 133,448