loading...
دانلود فایل های پایان نامه

پایان نامه معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از تصمیم گیری چ

admin بازدید : 123 دوشنبه 14 تير 1395 نظرات (0)

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده مهندسی صنایع

معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

استاد راهنما:

دکتر محمد محمدپور عمران

 

اسفند

چکیده

اکثر پروژه های ساختمانی مبنای دستمزد کارکنان خود را نفر- روز و یا نفر- ماه در نظر می گیرند. اما چنین طرح پرداختی می تواند به افزایش مدت زمان اجرای پروژه منجر شود. علاوه بر این هیچگونه اثر انگیزشی که یکی از اهداف نظام های پرداخت است را ندارد. در نتیجه وجود سیستم پرداختی که محرک همه عوامل در به انجام رساندن پروژه ها با صرف وقت و هزینه کمتر با حفظ کیفیت باشد، ضروری است. طراحی چنین نظام پاداش موثری نیازمند درک و شناخت معیارهای مناسب برای تخصیص پاداش یا کارانه است. اما علی رغم استفاده گسترده از طرح پرداخت کارانه در سازمان های مختلف تولیدی، تجربیات بسیار اندکی در خصوص اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی به دلیل ماهیت موقتی بودن آن موجود است. لذا مطالعه حاضر قصد دارد تا به شناسایی و اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی بپردازد. به دلیل نبود مطالعات کافی در این زمینه، از یک رویکرد اکتشافی مبتنی بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای شناسایی معیارهای تخصیص کارانه استفاده شده. همچنین از روش های تصمیم گیری چندمعیاره دیمتل و گسترش عملکرد کیفیت فازی استفاده شده که علاوه بر روابط درونی و ارتباط میان معیارها ، رتبه بندی معیارها را نیز بررسی می کند. بررسی تم های موجود در داده های کیفی نشان داد اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه باید بر اساس پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد معیارهای اخلاق حرفه ای، کار تیمی، خلاقیت و نوآوری و دانش و توانایی استفاده از آن به ترتیب مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی هستند.

واژه‌های کلیدی: پاداش ،کارانه، پروژه های ساختمانی، تحلیل تم،تصمیم گیری چندمعیاره، DEMATEL، FuzzyQFD

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف مسأله و بیان موضوع اصلی 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4

1-4- سوالات تحقیق 5

1-5- اهداف تحقیق 5

1-6- کاربردهای تحقیق 6

1-7- مراحل انجام تحقیق 6

1-8- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه 7

فصل 2: مروری بر ادبیات تحقیق 8

2-1- مقدمه 9

2-2- مدیریت منابع انسانی 9

2-2-1- جایگاه ارزیابی عملکرد و جبران خدمات در مدیریت منابع انسانی.. 10

2-2-2- ارزیابی عملکرد.. 11

2-2-2- 1- فرآیند ارزیابی عملکرد.. 12

2-2-2- 2- کاربردهای ارزیابی عملکرد.. 14

2-3- جبران خدمات و پاداش 15

2-4- انواع پاداش 17

2-4-1- کارانه.. 18

2-4-1- 1- طرح های کارانه فردی.. 19

2-4-1- 2- طرح های کارانه گروهی.. 22

2-4-1- 3- طرح های کارانه سازمانی.. 23

2-5- معیارهای ارزیابی عملکرد و تخصیص کارانه 24

2-6- پیشینه تحقیق 29

2-7- صنعت ساختمان 40

2-8- فرآیند انجام تحقیق 42

2-9- روش های تصمیم گیری چندمعیاره مورد استفاده 43

2-9-1- ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺎزی43

2-9-2- روش دیمتل48

 

2-10- جمع بندی 49

فصل 3: روش تحقیق 51

3-1- مقدمه 52

3-2- روش تحقیق 52

3-3- جامعه آماری 53

3-4- روش نمونه گیری و نمونه آماری 54

3-5- روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها 54

3-5-1- اطلاعات کتابخانه ای.. 54

3-5-2- مصاحبه.. 55

3-5-3- پرسشنامه.. 56

3-6- روایی و  پایایی پژوهش 57

3-6-1- اعتبار(روایی).. 57

3-6-2- پایایی.. 58

3-7- ابزارهای تجزیه وتحلیل داده ها 59

3-7-1- تجزیه وتحلیل داده های کیفی.. 59

3-7-2- تجزیه وتحلیل داده های کمی.. 62

3-7-2- 1- روش دیمتل.. 62

3-7-2- 2- رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی.. 64

3-8- قلمرو تحقیق 67

3-8-1- قلمرو زمانی تحقیق.. 67

3-8-2- قلمرو مکانی تحقیق.. 67

3-8-3- قلمرو موضوعی تحقیق.. 67

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها 68

4-1- مقدمه 69

4-2- جمع بندی ادبیات 69

4-3- تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه 70

4-3-1- سازماندهی و کدگذاری داده ها.. 70

4-3-2- جستجوی تم ها و خلق معانی.. 75

 

4-4- جمع بندی بخش کیفی تحقیق 77

4-5- خوشه بندی و شناسایی تاثیرگذارترین معیارها و پیامدها 82

4-5-1- خوشه بندی معیارهای تخصیص کارانه.. 82

4-5-1- 1- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم معیارهای تخصیص کارانه   82

4-5-1- 2- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده معیارهای تخصیص کارانه.. 83

4-5-1- 3- تشکیل ماتریس تاثیر کل معیارهای تخصیص کارانه   84

4-5-1- 4- تعیین روابط درونی معیارهای تخصیص کارانه   84

4-5-2- خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه   86

4-5-2- 1- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 87

4-5-2- 2- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 88

4-5-2- 3- تشکیل ماتریس تاثیر کل پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 88

4-5-2- 4- تعیین روابط درونی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 89

4-6- اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه 91

4-6-1- تعیین اهمیت پیامدهای اجرای طرح کارانه از نگاه خبرگان   92

4-6-2- تعیین ارتباط معیارهای تخصیص کارانه و پیامدهای اجرای طرح کارانه.. 92

4-6-3- تعیین اهمیت نسبی هریک از معیارهای تخصیص کارانه   93

4-6-4- تعیین میزان همبستگی هریک از معیارهای تخصیص کارانه   94

4-6-5- تعیین امتیاز هریک از معیارهای تخصیص کارانه   94

4-6-6- تعیین ارزش قطعی و اولویت بندی هریک از معیارهای تخصیص کارانه.. 95

4-7- جمع بندی فصل چهارم 97

فصل5: نتیجه گیری و پیشنهادها 99

5-1- مقدمه 100

5-2- نتیجه گیری 100

5-3- یافته های تحقیق 102

5-3-1- سوال اول: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در ادبیات   102

5-3-2- سوال دوم: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی.. 103

5-3-3- سوال سوم:مهمترین پیامدهای اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی.. 104

5-3-4- سوال چهارم.. 105

5-3-4-1- سوال4،بخش1:خوشه بندی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی.. 105

5-3-4-2- سوال4،بخش1: خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 105

5-3-5- اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه.. 106

5-4- بحث 106

5-5- پیشنهادهای کاربردی 108

5-6- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 110

5-7- محدودیت های تحقیق 111

مراجع 112

پیوست‌ها 116

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 741
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 10
 • آی پی دیروز : 7
 • بازدید امروز : 19
 • باردید دیروز : 28
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 19
 • بازدید ماه : 139
 • بازدید سال : 5,004
 • بازدید کلی : 135,929