loading...
دانلود فایل های پایان نامه

پایان نامه ارائه­ ی مدلی برای بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم

admin بازدید : 129 سه شنبه 15 تیر 1395 نظرات (0)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی- اجتماعی

عنوان:

ارائه­ ی مدلی برای بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم ­ها

استاد راهنما:

دکتر نیکبخش جوادیان

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..1

11 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2

12 تعریف مساله و بیان موضوع………………………………………………………………………………………….2

121 نوسان قیمت مرغ……………………………………………………………………………………………………. 4

122 افزایش قیمت مرغ…………………………………………………………………………………………………… 4

13 ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 4

14 پرسش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 8

15 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 9

16 روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 9

17 مراحل اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………… 10

18 جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………… 10

19 کاربرد های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 11

110 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: ادبیات پژوهش………………………………………………………………………………………………… 12

21 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 13

22 علل نوسان قیمت و مقدار تولید در صنعت کشاورزی………………………………………………….. 13

23 سیاست­های دولت در صنعت مرغ……………………………………………………………………………… 14

231 دوره اول……………………………………………………………………………………………………………. 14

232 دوره دوم……………………………………………………………………………………………………………. 14

233 دوره سوم…………………………………………………………………………………………………………… 15

234 دوره چهارم………………………………………………………………………………………………………… 15

24 پژوهش های انجام شده……………………………………………………………………………………………. 16

24 نقد ادبیات………………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 21

31 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 22

32 پویایی شناسی سیستم………………………………………………………………………………………………. 22

33 مدلسازی………………………………………………………………………………………………………………… 23

34 مدلسازی در سیستم های پویا……………………………………………………………………………………. 23

341 مدلسازی به عنوان یک فرایند تکراری………………………………………………………….. 24

342 رفتار مرجع………………………………………………………………………………………………………… 25

343 افق زمانی…………………………………………………………………………………………………………… 25

344 فرضیه پویا…………………………………………………………………………………………………………. 25

345 نمودارهای علی و معلولی…………………………………………………………………………………….. 26

346 نمودارهای حالت-جریان……………………………………………………………………………………… 26

347 شبیه سازی دینامیک…………………………………………………………………………………………….. 27

348 تست مدل………………………………………………………………………………………………………….. 27

349 طراحی و ارزیابی سیاست…………………………………………………………………………………….. 27

3-5 پیش بینی سریهای زمانی……………………………………………………………………………………………. 28

36 مدیریت زنجیره ارزش………………………………………………………………………………………………. 29

37 تحلیل زنجیره تامین با استفاده از پویایی سیستم ها……………………………………………………….. 29

38 متغیرهای کلیدی زنجیره ارزش صنعت مرغ………………………………………………………………… 30

381 تولید گوشت مرغ……………………………………………………………………………………………….. 30

382 قیمت گوشت مرغ……………………………………………………………………………………………… 31

3821 نوسانات قیمت مرغ………………………………………………………………………………………. 31

3822 روند افزایش قیمت گوشت…………………………………………………………………………….. 32

383 قیمت نهاده های مرغ …………………………………………………………………………………………. 33

383-1 بررسی قیمت دان آماده……………………………………………………………………………………. 33

383-2 بررسی قیمت کنجاله سویا……………………………………………………………………………….. 35

383-3 بررسی قیمت ذرت………………………………………………………………………………………… 36

383-4 بررسی قیمت جوجه………………………………………………………………………………………. 36

فصل چهارم: یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………. 40

41 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 41

42 فرضیه پویا……………………………………………………………………………………………………………….41

43 مرز سیستم……………………………………………………………………………………………………………… 42

44 نمودار علت و معلول……………………………………………………………………………………………….. 42

44-1 تغییر در جوجه­ریزی به علت تغییر در قیمت مرغ……………………………………………………. 44

44-2 تغییر در ظرفیت پرورش مرغ مادر در اثر تغییر در قیمت جوجه………………………………… 44

44-3 تغییر در جوجه­ریزی به علت تغییر در قیمت دان ……………………………………………………. 45

44-4 حلقه تعادلی قیمت مرغ……………………………………………………………………………………….. 46

44-5 کاهش قیمت مرغ به علت افزایش مصرف گوشت قرمز………………………………………….. 46

44-6 تاثیر واردات، صادرات، نگهداری و عرضه گوشت یخ­زده……………………………………….. 47

44-7 افزایش تقاضای پیوسته گوشت مرغ………………………………………………………………………. 47

44-8 درآمد ملی………………………………………………………………………………………………………….. 48

45 آمارهای بکار رفته در مدل………………………………………………………………………………………… 49

45-1 تابع جوجه­ریزی مرغ مادر از مهر 85 تا آبان 93 ……………………………………………………. 49

45-2 تابع میانگین وزن استاندارد مرغ بر حسب مدت زمان پرورش…………………………………… 50

45-3 شاخص بهای کالاهای مصرفی……………………………………………………………………………… 50

45-4 نمودار تابع تورم ماهانه………………………………………………………………………………………… 50

45-5 درآمد­ سرانه………………………………………………………………………………………………………… 51

45-6 نرخ ارز دولتی…………………………………………………………………………………………………….. 52

45-7 تابع تلفات………………………………………………………………………………………………………….. 53

45-8 میانگین زمان رشد……………………………………………………………………………………………….. 53

45-9 تعداد کل واحدهای مرغداری……………………………………………………………………………….. 54

45-10 قیمت مکمل گوشتی………………………………………………………………………………………….. 54

45-11 قیمت گندم………………………………………………………………………………………………………. 55

45-12 بهسازی مرغداری­ها…………………………………………………………………………………………… 55

46 ساختمان کلی مدل…………………………………………………………………………………………………… 57

47 شرح معادلات مهم…………………………………………………………………………………………………… 58

48 نمودار جریان مدل…………………………………………………………………………………………………… 59

49 شبیه سازی مدل………………………………………………………………………………………………………. 61

410 اعتبار سنجی مدل………………………………………………………………………………………………….. 61

410-1 آزمون کفایت مرزهای مدل ……………………………………………………………………………….. 61

410-2 آزمون ساختار…………………………………………………………………………………………………… 61

410-3 آزمون حالت حدی……………………………………………………………………………………………. 62

410-4 آزمون ابعاد………………………………………………………………………………………………………. 62

410-5 آزمون باز تولید رفتار………………………………………………………………………………………… 62

411 تحلیل حساسیت……………………………………………………………………………………………………. 66

412 نحوه مقایسه سیاست های مهم………………………………………………………………………………… 67

413 شناسایی نقاط اهرمی مدل …………………………………………………………………………………….. 67

414 سناریو سازی………………………………………………………………………………………………………… 68

415 ساخت سناریو………………………………………………………………………………………………………. 69

415-1 استراتژی افزایش تولید خوراک آماده…………………………………………………………………… 69

41511 انواع خوراک طیور………………………………………………………………………………………… 69

41512 مزایای پلت کردن خوراک……………………………………………………………………………… 71

4152 بهسازی مرغداری­ها…………………………………………………………………………………………… 73

4153 بهینه­سازی مصرف سوخت…………………………………………………………………………………. 73

4154 کاهش دوره پرورش………………………………………………………………………………………….. 75

فصل پنجم: یافته ها و پیشنهادات………………………………………………………………………………………. 77

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 78

5-2 نتایج شبیه سازی……………………………………………………………………………………………………… 78

5-2-1 ارزیابی پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………. 81

5-3 اعمال سیاستهای مختلف روی مدل و آثار آنها…………………………………………………………….. 81

5-3-1 نهاده­های مرغ……………………………………………………………………………………………………… 81

5-3-2 هزینه تولید…………………………………………………………………………………………………………. 84

5-3-3 شاخص تولید……………………………………………………………………………………………………… 85

5-3-4 میزان تولید ماهانه گوشت مرغ………………………………………………………………………………. 85

5-3-5 قیمت مرغ زنده…………………………………………………………………………………………………… 86

5-3-6 سود حاصل از صنعت مرغ گوشتی………………………………………………………………………… 87

5-4 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-5 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 88

5-6 منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 90

5-7 پیوست…………………………………………………………………………………………………………………… 94

فهرست جداول

جدول 11 استاندارد مصرف و ضریب تبدیل دان ………………………………………………………………. 6

جدول 12 ضریب تبدیل دان در سالهای اخیر……………………………………………………………………… 7

جدول 31 میزان تولید گوشت مرغ در کشور……………………………………………………………………. 31

جدول 32 درصد رشد متوسط قیمت مرغ در ماه های سال…………………………………………………. 31

جدول 33 متوسط قیمت سالانه گوشت مرغ…………………………………………………………………….. 32

جدول 34 رشد سالانه و قیمت دان مرغ…………………………………………………………………………… 34

جدول 35 میانگین قیمت جوجه در سالهای مختلف………………………………………………………….. 37

جدول 41 درآمد سرانه هر ایرانی در سال………………………………………………………………………… 51

جدول 42 درصد تغییر نقاط کلیدی زنجیره نسبت به یک درصد افزایش مقادیر اولیه متغیرها….. 67

جدول 51 تاثیر سناریو­های گوناگون بر قیمت ذرت …………………………………………………………. 83

جدول 52 تاثیر سناریو­های گوناگون بر هزینه تولید جوجه ……………………………………………….. 83

جدول 53 تاثیر سناریو­های گوناگون بر هزینه تولید ………………………………………………………….. 84

جدول 54 تاثیر سناریو­های گوناگون بر میزان تولید مرغ ……………………………………………………. 86

جدول 55 تاثیر سناریو­های گوناگون بر قیمت مرغ زنده ……………………………………………………. 86

جدول 56 تاثیر سناریو­های گوناگون بر سود صنعت مرغ گوشتی ……………………………………….. 87

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 11 وزن لاشه مرغ در کشور های مختلف …………………………………………………………………. 7

شکل 31 درصد رشد متوسط قیمت مرغ در ماه های سال………………………………………………….. 24

شکل 32 میانگین قیمت مرغ بصورت ماهانه بین سالهای 87 تا 92…………………………………….. 25

شکل 33 متوسط رشد قیمت دان در ماه های مختلف………………………………………………………… 26

شکل34 روند رشد قیمت دان…………………………………………………………………………………………. 27

شکل35 نمودار قیمت سویا……………………………………………………………………………………………. 28

شکل36 نمودار قیمت ذرت……………………………………………………………………………………………. 28

شکل37 در صد رشد ماهانه قیمت جوجه نسبت به ماه قبل………………………………………………….30

شکل38 روند رشد قیمت جوجه در ماههای مختلف…………………………………………………………. 31

شکل 41 نمودار علت ومعلول ………………………………………………………………………………………. 43

شکل 42 حلقه های تعادل جوجه­ریزی با قیمت مرغ…………………………………………………………. 44

شکل 43 حلقه کاهنده قیمت جوجه و پرورش مرغ مادر……………………………………………………. 45

شکل 44 حلقه کاهنده جوجه­ریزی و قیمت دان……………………………………………………………….. 45

شکل 45 حلقه تعادل قیمت مرغ و تقاضا…………………………………………………………………………. 46

شکل 46 حلقه های تعادل قیمت و تقاضای گوشت مرغ و قرمز…………………………………………. 46

شکل 47 حلقه تعادلی قیمت و موجودی مرغ…………………………………………………………………… 47

شکل 48 حلقه افزایشی تقاضا و مصرف سرانه…………………………………………………………………. 48

شکل 49 حلقه افزاینده درآمد ملی و مصرف مرغ سرانه…………………………………………………….. 49

شکل410 نمودار اندازه و پیش بینی جوجه­ریزی در واحد های مرغ مادر…………………………….. 49

شکل 411 تابع وزن استاندارد برحسب زمان پرورش………………………………………………………… 49

شکل 412 نمودار شاخص بهای کالاهای مصرفی……………………………………………………………… 50

شکل 413 نمودار تورم ماهانه………………………………………………………………………………………… 51

شکل 414 نمودار درآمد سرانه هر ایرانی…………………………………………………………………………. 52

شکل 415 نرخ ارز واردات نهاده های مرغ …………………………………………………………………….. 53

شکل 416 درصد تلفات هر دوره مرغ های گوشتی…………………………………………………………… 53

شکل417 میانگین زمان دوره رشد در سالهای مختلف……………………………………………………….. 54

شکل418 تعداد کل مرغداری­های گوشتی و تخم گذار کشور…………………………………………….. 54

شکل419 قیمت مکمل دان گوشتی در سالهای مختلف……………………………………………………… 55

شکل420 قیمت گندم در سالهای مختلف………………………………………………………………………… 54

شکل421 تعداد واحدهای بهسازی شده …………………………………………………………………………. 55

شکل422 تعداد واحدهای بهینه شده در مصرف سوخت……………………………………………………. 56

شکل 423 نمودار جریان……………………………………………………………………………………………….. 60

شکل 424 نمودار پیش بینی تقاضا در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی……………………………….. 61

شکل 425 نمودار پیش بینی تولید در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………………… 63

شکل 426 نمودار پیش بینی ضریب تبدیل در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………….. 63

شکل 427 نمودار پیش بینی مصرف سرانه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………….. 63

شکل 428 نمودار پیش بینی تولید جوجه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………. 64

شکل429 نمودار پیش بینی قیمت ذرت در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………… 64

شکل430 پیش بینی قیمت سویا در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………………………… 64

شکل431 پیش بینی قیمت مرغ در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی……………………………………. 65

شکل432 پیش بینی میانگین وزن مرغ در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………………… 65

شکل433 پیش بینی تولید جوجه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………………….. 65

شکل434 پیش بینی مصرف دان در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………………………… 66

شکل435 پیش بینی شاخص تولید در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی……………………………….. 66

شکل436 میزان تولید خوراک پلت در استراتژی­های گوناگون……………………………………………. 73

شکل437 تعداد واحدهای بهسازی شده در استراتژی­های گوناگون…………………………………….. 73

شکل438 تعداد واحدهای بهینه در مصرف سوخت در استراتژی­های گوناگون………………………… 74

شکل439 زمان رشد متوسط در استراتژی­های گوناگون……………………………………………………… 76

شکل51 پیش­­بینی قیمت دان در مدل پایه…………………………………………………………………………. 78

شکل52 پیش­بینی قیمت جوجه در مدل پایه ……………………………………………………………………. 78

شکل53 پیش­بینی قیمت تمام شده مرغ در مدل پایه………………………………………………………….. 79

شکل54 پیش­­بینی میزان تولید مرغ در مدل پایه…………………………………………………………………. 79

شکل55 پیش­بینی قیمت مرغ زنده در مدل پایه ………………………………………………………………… 79

شکل56 پیش­بینی کل سود تولید گوشت مرغ در مدل پایه…………………………………………………. 80

شکل57 پیش­بینی مقدار شاخص تولید در مدل پایه ………………………………………………………….. 80

شکل58 پیش­بینی هزینه تولید جوجه در مدل پایه…………………………………………………………….. 80

شکل59 پیش­بینی کل سود تولید جوجه در مدل پایه ………………………………………………………… 81

شکل5-10 پیش­بینی میزان ضریب تبدیل در مدل پایه…………………………………………………………. 81

شکل5-11 نتایج سناریو پردازی- قیمت ذرت……………………………………………………………………. 82

شکل512 نتایج سناریو پردازی- قیمت سویا……………………………………………………………………. 82

شکل513 نتایج سناریو پردازی- هزینه تولید جوجه………………………………………………………….. 83

شکل 514 نتایج سناریو پردازی- قیمت جوجه…………………………………………………………………. 83

شکل 515 نتایج سناریو پردازی- کل سود تولید جوجه…………………………………………………….. 84

شکل 516 نتایج سناریو پردازی- قیمت تمام شده تولید مرغ……………………………………………… 84

شکل 517 نتایج سناریو پردازی-شاخص تولید………………………………………………………………… 85

شکل 518 نتایج سناریو پردازی- میزان تولید مرغ آماده…………………………………………………….. 86

شکل 519 نتایج سناریو پردازی- قیمت مرغ زنده…………………………………………………………….. 86

شکل 520 نتایج سناریو پردازی- کل سود مرغ گوشتی……………………………………………………… 87

چکیده

صنعت مرغ کشور هم از نظر اندازه و هم از نظر تعداد نیروی انسانی درگیر، یکی از بزرگترین صنایع کشور می­باشد. این صنعت همواره با چالش نوسان و رشد زیاد قیمت مرغ مواجه است. هدف این پژوهش ارزیابی زنجیره ارزش تولید گوشت مرغ کشور و پیشنهاد بهترین راهکار برای جلوگیری از رشد قیمت می­باشد. مدل مربوط به این زنجیره ارزش با روش پویایی سیستم­ها برای شناخت و ارزیابی عوامل اثرگذار بر آن بسط داده شده است. نوع مشکل و ساختار زنجیره، «قیمت مرغ» و «میزان تولید گوشت» را به عنوان متغیرهای کلیدی سیستم مشخص می­کند. متغیرهای اصلی دیگر نیز شناسایی و روابط بازخوردی آنها در نمودارهای علّی حلقوی رسم شده و با استفاده از این متغیرها و وابستگی بین آنها مدل اصلی در قالب نمودار انباشت جریان ساخته شده است.

با توجه به راهکار­های موجود برای بهبود زنجیره ارزش استراتژی­هایی پیشنهاد شد. این استراتژی­ها «کاهش زمان پرورش»، «بهسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات تولید»، «افزایش تولید دان پلت» و «بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداری­ها» می­باشد. نرم افزار VENSIM PLE (version5) نیز برای شبیه­سازی مدل زنجیره ارزش صنعت مرغ و پیش­بینی مقدار متغیرهای کلیدی در سناریوهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت. پس از اجرای مدل و آزمودن سناریوهای گوناگون، راهبردها به ترتیب اثرگذاری بر شاخص­های کلیدی اولویت­بندی شدند. استراتژی «بهسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات تولید» به عنوان بهترین استراتژی در وضعیت امروز صنعت مرغ کشور برای دوره کوتاه مدت معرفی گردید. این رهیافت با پیش­بینی افزایش تولید ماهانه گوشت مرغ و کاهش قیمت تعادلی، به طور کل بهترین عملکرد را در تمام شاخص­ها نسبت به استراتژی های دیگر از خود نشان داده است. پس از این استراتژی، «افزایش تولید دان پلت» راهکار برتر بعدی است. در این راهبرد نیز شاخص­ها، بهبود پیدا کرده­اند، البته نه به اندازه استراتژی قبل. این مدل نشان داد استراتژی «بهینه سازی مصرف سوخت»
نمی­تواند تغییر محسوسی در هزینه تولید و دیگر نقاط کلیدی زنجیره ایجاد کند، با اینکه از جنبه­های بسیاری حائز اهمیت است. استراتژی «کاهش زمان پرورش» نیز با اینکه ضریب تبدیل را کاهش داده و باعث افزایش راندمان می­شود، اما کاهش تولید ناشی از این استراتژی قیمت را به طور چشم گیری افزایش داده و پاسخگوی نیاز امروز این صنعت نیست.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 741
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 13
 • آی پی دیروز : 41
 • بازدید امروز : 17
 • باردید دیروز : 52
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 253
 • بازدید ماه : 1,110
 • بازدید سال : 9,006
 • بازدید کلی : 139,931